REGULAMIN
SKLEPU INTERNETOWEGO CENTRUM EDUKACJI BROWARNICZEJ
www.centrumedukacjibrowarniczej.pl

 
I.          Postanowienia ogólne.

1.     Sklep internetowy działający pod adresem www.centrumedukacjibrowarniczej.pl stanowi własność firmy Invest SPA Monika Gałasiewicz, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki, której siedziba znajduje się przy ul. Szewskiej 2, 97-300 Piotrków Trybunalski NIP: 742-198-12-46.
2.       Siedziba sklepu działającego pod adresem  www.centrumedukacjibrowarniczej.pl   znajduje się przy  ul. Szewskiej 2, 97-300 Piotrków Tryb.
3.       Ze sklepu internetowego pod adresem www.centrumedukacjibrowarniczej.pl, mogą korzystać pełnoletnie osoby fizyczne, osoby prawne posiadające zdolność do czynności prawnych oraz jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.
4.       Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, a w szczególności prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta, zasady weryfikacji pełnoletności osoby fizycznej będącej Klientem, zasady składania zamówień, zawierania umowy sprzedaży, prawo odstąpienia od umowy, postępowanie reklamacyjne i ochronę danych osobowych. Niniejszy Regulamin określa również zasady świadczenia usług drogą elektroniczną, które są świadczone jedynie w zakresie mającym umożliwić Klientom dokonywanie zakupów za pośrednictwem Sklepu.
5.       Kontakt ze Sprzedającym możliwy jest za pośrednictwem:
·         telefonu:696 099 305
·         poczty elektronicznej: sklep@centrumedukacjibrowarniczej.pl
 
II.          Słowniczek:

1.       Sklep – sklep internetowy działający pod adresem www.centrumedukacjibrowarniczej.plsprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem Internetu.
2.       Sprzedawca –Invest SPA Monika Gałasiewicz, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Właściwego Do Spraw Gospodarki,
3.       Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna posiadająca zdolność do czynności prawnych oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
4.       Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej, w tym zakupów w Sklepie w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
5.       Konto Klienta – baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień oraz historię zamówień Klienta.
6.       Produkt/ Towar – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
7.       Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże do doręczenia wybraną przez Klienta formą dostawy/odbioru.
 
III.          Ogólne warunki świadczenia usług drogą elektroniczną.

1.       Klient przyjmuje do wiadomości, że sprzedaż Towarów odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz.U.2016.1030 j.t. z dnia 2016.07.15),
2.       Zawartość strony www.centrumedukacjibrowarniczej.plstanowi własność Sprzedawcy i jest prawnie chroniona.
3.       Korzystanie ze stron www.centrumedukacjibrowarniczej.plmoże odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w treści niniejszego Regulaminu.
4.       W celu złożenia Zamówienia Klient powinien posiadać adres elektroniczny (e-mail) oraz aktywny numer telefonu komórkowego.
5.       Przed rozpoczęciem korzystania z www.centrumedukacjibrowarniczej.pl, a w szczególności przed złożeniem Zamówienia Klient powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.
6.       Nazwy handlowe lub znaki towarowe opublikowane na stronie www.centrumedukacjibrowarniczej.plpodlegają ochronie prawnej.
IV.          Przyjmowanie zamówień:
1.      Wszelkie ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone na stronie www.centrumedukacjibrowarniczej.pl, odnoszące się do zamieszczonych tam produktów, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a tylko zaproszenie do zawarcia umowy.
2.      Oferta sklepu www.centrumedukacjibrowarniczej.pljest ustalana w oparciu o aktualny asortyment i ważna jest do wyczerpania zapasów.
3.      Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową www.centrumedukacjibrowarniczej.pl.
4.      Zamówienia poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
5.      Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia znajdującego się na stronie internetowej Sklepu.
6.      Złożenie zamówienia stanowi ofertę zakupu towarów. Klient jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza zamówienia.
7.      Kupujący i Sprzedający ustalają, że miejscem zawarcia umowy sprzedaży jest sklep Centrum Edukacji Browarniczej stanowiący własność firmy Invest SPA Monika Gałasiewicz, zlokalizowany i obsługiwany przy ul. Szewskiej 2 w Piotrkowie Tryb.
8.      Wydanie towaru następuje w momencie przekazania zamówionych towarów przewoźnikowi, czyli firmie kurierskiej lub nadania i za pośrednictwem Poczty Polskiej. Jednocześnie Kupujący oświadcza, że upoważnia kuriera i Pocztę Polską do obioru towaru w jego imieniu.
9.      Klienci  mają możliwość korzystania ze Sklepu poprzez rejestrację i utworzenie Konta Klienta, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w Sklepie. Świadczenie usług w ramach Konta w Sklepie ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą ze Sprzedawcą dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wypełnienie formularza obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Sprzedawca jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia,
10. W celu dokonania rejestracji i utworzenia Konta należy: wejść na stronę sklepu i w prawym górnym rogu wybrać: „Moje konto” -> „Zarejestruj się”, a następnie wypełnić formularz. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą, której przedmiotem są usługi świadczone przez Sprzedawcę na warunkach określonych w Regulaminie.
11. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w Sklepie może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem ze Sklepu oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.
12.  Składając zamówienie Klient dokonuje:
·         wyboru i ilości zamawianych produktów,
·         wyboru sposobu dostawy,
·          oznaczenia adresu dostawy,
·         oznaczenia numeru NIP i oznaczenia danych, na które ma być wystawiona faktura (jeżeli Klient życzy sobie fakturę);
·         wyboru sposobu uregulowania płatności,
13.       W formularzu zamówienia Klient zobowiązany jest potwierdzić fakt pełnoletności poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki. Brak wskazanego potwierdzenia uniemożliwia skuteczne złożenie zamówienia.
14. Natychmiast po złożeniu zamówienia w formie prawidłowo wypełnionego formularza (zarejestrowaniu zamówienia w systemie sprzedaży Sprzedawcy przez obsługę Sklepu) Klient otrzymuje e-mailem wiadomość potwierdzającą, że zamówienie dotarło do Sklepu. Wiadomość ta może zawierać prośbę o potwierdzenie  złożonego zamówienia przez Klienta. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Umowa sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem zawarta jest z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji.
 
V.           Realizacja zamówień:

1.      Sklep rozpoczyna realizację zamówienia:
·         w przypadku zamówień złożonych z wybranym sposobem regulowania płatności przy odbiorze,  po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia od Klienta,
·         w przypadku zamówień złożonych z wybranym sposobem regulowania płatności przelewem elektronicznym za pośrednictwem systemów płatności on-line, po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności,
·         w przypadku zamówień złożonych z wybranym sposobem regulowania płatności przelewem bankowym, po otrzymaniu przez Sklep wpływu przelewu na konto bankowe wskazane przy zamówieniu.
2.      Sprzedawca w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia. Zamówienie będzie uważane za złożone tylko w sytuacji, gdy w formularzu zamówienia zostaną umieszczone wszelkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację Klienta i dostawę produktów.
3.      Nieuzasadniona odmowa przyjęcia zamówienia przez Klienta, traktowana jest jako naruszenie zasad Regulaminu.
4.      W przypadku, gdy towar jest niedostępny (brak towaru w magazynie) i brak jest możliwości realizacji zamówienia Klienta w terminie 30 dni, Sklep ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy. W takim wypadku Sklep najpóźniej w terminie 30 dni, licząc od daty zawarcia umowy, zawiadamia Klienta o braku możliwości spełnienia świadczenia oraz zwraca całą otrzymaną od Klienta sumę pieniężną.
5.      W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem i braku możliwości realizacji zamówienia w tej części w terminie 30 dni, Klient jest informowany przez obsługę Sklepu o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).
6.      Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczana jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży. W przypadku wyczerpania się towarów ze sprzedaży promocyjnej lub wyprzedaży, Sklep poinformuje o tym fakcie Klienta. W takim wypadku Sklep będzie uprawniony do skorzystania z możliwości przewidzianych w ust. V pkt. 4 i 5 Regulaminu.
7.      Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub paragon, zgodnie z dyspozycją Klienta przekazaną w zamówieniu.
8.      Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Sklepem dotycząca zakupu towaru ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia.
 
VI.          Sprzedaż napojów alkoholowych

1.      Sprzedawca posiada ważne zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa, wydane przez Prezydenta Miasta Piotrkowa Tryb. na podstawie ustawy z 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U.2019 r. poz. 2277 z późn. zm., zwanej dalej „ustawą o wychowaniu w trzeźwości”).

2.  Klient może dokonać rezerwacji napojów alkoholowych w sklepie  w ramach utworzonego Konta Klienta.

3.      Uprawnione do korzystania ze stron Sklepu oraz dokonania zakupów w Sklepie napojów alkoholowych są wyłącznie osoby pełnoletnie i trzeźwe w momencie składania rezerwacji oraz odbioru zamówienia.

4. Klient rezerwuje zamówienie wybierając z oferty znajdującej się na stronie sklepu produkty oferowane do sprzedaży w sklepie stacjonarnym. Klient wybiera sposób płatności oraz sposób odbioru – osobisty lub za pośrednictwem upoważnionej osoby.

5. Otrzymanie zapłaty zobowiązuję sprzedawcę do kompletacji zarezerwowanego towaru i przygotowania do jego odbioru w sklepie stacjonarnym.

6. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi jedynie wówczas gdy Klient za zamówione towary zapłacił i odebrał z sklepu stacjonarnego, który jest zobowiązany do wydania towaru.

7. Miejscem zawierania umów sprzedaży towarów z kategorii napojów alkoholowych, dokonanych po rezerwacji , jest sklep Centrum Edukacji Browarniczej, zlokalizowany pod adresem ul. Szewska 2 w Piotrkowie Trybunalskim.

8. Sprzedawca nie dokonuje wysyłki towaru z kategorii napojów alkoholowych.  Klient zobowiązany jest do osobistego odbioru towaru ze sklepu stacjonarnego lub za pośrednictwem upoważnionej osoby. W przypadku zlecenia odbioru firmie kurierskiej, klient ponosi wszelkie koszty związane z usługami firmy kurierskiej.

9. Klient zobowiązuje się, iż nabyty towar odebrany zostanie przez osobę pełnoletnią i nie znajdującą w stanie nietrzeźwości. W przypadku wątpliwości co do pełnoletniości klienta lub osoby upoważnionej sprzedawca może zażądać okazania dokumentu potwierdzającego pełnoletniość. Sprzedawca ma prawo odmówić wydania towaru osobie niepełnoletniej lub osobie, wobec której istnieje uzasadnione podejrzenie co do stanu jej trzeźwości.


 
VII.          Sposoby płatności:
  Sklep www.centrumedukacjibrowarniczej.plumożliwia Kupującemu następujące formy płatności:  
·         przelew na konto bankowe – po otrzymaniu potwierdzenia w drodze e-maila ze Sklepu, należy dokonać płatności na wskazany w potwierdzeniu numer konta bankowego,
·         płatność za pobraniem – płatność za zamówiony towar oraz koszty dostawy Kupujący dokonuje osobie dostarczającej podczas odbioru zamówienia,
·         płatność elektroniczna – za pośrednictwem tej formy płatności realizacja zamówienia jest najszybsza, w sklepie internetowym www.centrumedukacjibrowarniczej.plpłatności elektroniczne obsługiwane są przez firmę PayU S.A. zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS: 0000274399, NIP: 779 23 08 495,

VIII.          Ceny towarów i koszty dostawy:

1.       Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i są podane w złotych polskich.
2.       Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
3.       Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
4.       Koszty dostawy zostaną doliczone do zamówienia, zgodnie z cennikiem dostaw obowiązującym w dniu złożenia przez Klienta zamówienia.
5.        Aktualna tabela zawierająca informacje o kosztach dostawy dostępna jest na stronie Sklepu w zakładce „Koszt dostawy”.
 
IX.          Czas realizacji zamówienia i czas dostawy:

1.      Czas dostawy produktów wynosi od 2 do 14 dni roboczych od zawarcia umowy. Przy każdym towarze podany jest czas realizacji zamówienia.
2.      Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji zamówienia, wysyłane jest w chwili skompletowania całego zamówienia. Termin realizacji zamówienia określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji.
3.      Zamówione produkty dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej na adres wskazany przez Klienta.
4.      Możliwy jest również odbiór osobisty w siedzibie Sklepu przy ul. Szewskiej 2, 97-300 Piotrków Tryb. O możliwości osobistego odebrania zamówienia Sprzedawca informuje drogą elektroniczną. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru zamówienia.
5.      Wyboru sposobu dostarczenia towaru zamówienia dokonuje Klient przy składaniu zamówienia.
6.      Czas dostawy uzależniony jest od wybranego przez Klienta sposobu dostawy i jest czasem deklarowanym przez firmę kurierską lub Pocztę Polską i Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jego przedłużenie.
7.      Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane wyłącznie podaniem przez Klienta błędnego adresu dostawy.
8.      W przypadku zamiaru zakupu produktów, które mają zostać dostarczone poza granice Rzeczpospolitej Polskiej należy skontaktować się ze Sklepem przed złożeniem zamówienia celem zweryfikowania możliwości wykonania dostawy oraz jej kosztów. W takim przypadku sposób oraz koszty dostawy będą ustalane indywidualnie i podane do wiadomości Klienta przed złożeniem zamówienia.
 
X.          Reklamacje z tytułu dostawy:

1.       Przy odbiorze towaru Klient powinien sprawdzić czy przesyłka nie jest w jakikolwiek sposób uszkodzona np. mechanicznie lub czy zabezpieczenie nie nosi śladów ingerencji. Jeżeli są jakiekolwiek uszkodzenia, należy w obecności listonosza lub kuriera otworzyć paczkę i sprawdzić, czy towar zamówiony przez Klienta nie został uszkodzony w czasie transportu. Jeśli produkty okażą się uszkodzone, wylane, pogniecione itp., należy spisać w obecności doręczyciela protokół reklamacyjny.

XI.           Odstąpienie od umowy:

1.      Zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach Konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Konsument, który zawarł umowę na odległość ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru, bez podania przyczyny oraz ponoszenia kosztów tego odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2.      Odstąpienie może zostać dokonane poprzez złożenie stosownego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem formularza o odstąpieniu od umowy zamieszczonego na stronie Sklepu.
3.      Oświadczenie o odstąpieniu może być nadane na adres Centrum Edukacji Browarniczej ul. Szewska 2, 97-300 Piotrków Tryb. lub na adres email sklep@centrumedukacjibrowarniczej.pl
4.      W przypadku odstąpienia od umowy Konsument jest obowiązany do zwrotu towaru niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
5.      W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy.
6.      Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
7.      Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8.      Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia produktów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
9.      Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy,
10.      Konsument w przypadku odstąpienia od umowy ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
11.      Konsument powinien zwrócić towar w sposób zabezpieczający go przed uszkodzeniem.
12.      Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów wyszczególnionych w art. 38 Ustawy z dn. 30 maja 2014 r. o Prawach Konsumenta, w szczególności:
·         w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
·         w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
·         w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
·         w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 
    XII.           Reklamacja produktu:

1.      Wszystkie produkty dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wyprodukowane i wprowadzone na rynek polski.
2.      Sprzedawca jest odpowiedzialny za wady towaru na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu Cywilnego o rękojmi (art. 556 i następne Kodeksu Cywilnego),
3.      Sprzedawca odpowiada za wady rzeczy, które istniały w chwili wydania  rzeczy Konsumentowi m(w przypadku odbioru osobistego) lub w chwili wysłania rzeczy (w przypadku dostarczenia przez kuriera lub Pocztę Polską), jak też za wady, które wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej chwili.
4.      Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty zgłoszenia. O wyniku reklamacji Konsument będzie informowany drogą elektroniczną lub telefonicznie. Przesłanie reklamowanego produktu odbywa się na koszt Sklepu. Jeżeli w ciągu 14 dni Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądań Konsumenta, oznacza to, iż uznał żądania za uzasadnione. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Konsumenta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Sprzedający.
5.        Zgłoszenie reklamacji należy przesłać na adres Sklepu Centrum Edukacji Browarniczej ul. Szewska 2, 97-300 Piotrków Tryb. lub na adres e-mail Sklepu sklep@centrumedukacjibrowarniczej.pl, w szczególności przy pomocy Formularza Reklamacyjnego umieszczonego na stronie Sklepu.
6.        W zgłoszeniu należy precyzyjnie określić co najmniej datę złożenia reklamacji, datę stwierdzenia wady produktu, powód reklamacji, oczekiwany sposób załatwienia reklamacji.
 
 
 
XIII.          Postanowienia końcowe:

1.      W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U.2016.380 z dnia 2016.03.22) oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach Konsumenta (Dz.U 2014 poz. 827).
2.      Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sprzedawcę w ramach Sklepu będą rozstrzygane przez sądy powszechne, według ich właściwości wynikającej z przepisów prawa.
3.      Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia ?????????? i dotyczy wszystkich zamówień złożonych od tego dnia włącznie.
4.      Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa lub nałożenia na Sprzedawcę określonych obowiązków przez organy państwa, a także w celu usprawnienia działania strony internetowej i obsługi Klientów, poprawy ochrony prywatności Klientów i zapobieganiu nadużyciom.
5.      Przy pierwszym logowaniu w Sklepie po chwili wejścia w życie zmian Klient zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian skutkuje usunięciem przez Sprzedawcę  posiadanego przez Klienta Konta, o czym Klient zostanie poinformowany.
6.      Zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian Regulaminu są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
7.      Załącznikami do Regulaminu są: Formularz odstąpienia od umowy (Załącznik nr 1), Formularz reklamacyjny (Załącznik nr 2).

Menu

Ustawienia

Utwórz darmowe konto aby zapisać w ulubionych.

Zarejestruj

Utwórz darmowe konto, aby korzystać z listy życzeń.

Zarejestruj